Biz Kimiz?

DRK, müşterilerine, Türkiye’nin her noktası ve bazı mücavir alanlardaki risk tanımlamaları ve güvenlik ortamlarına ilişkin yüksek doğruluklu analiz ve raporlamaların yanı sıra, fiili güvenlik planlama ve uygulama desteği sağlayan bir Güvenlik Danışmanlık şirketidir.

Vizyonumuz

İnanıyoruz ki;
 • Güvenlik, güvenlik personeli görevlendirmek veya Kapalı Devre TV sitemi kurmak gibi uygulamaların çok ötesine uzanan, disiplinler arası bir alandır.
 • Başarılı bir güvenlik sisteminin en temelinde, risklerin ve önlemlerin profesyonel analizi ile birlikte teknoloji istihdamı yatmaktadır.
 • Etkili güvenlik yönetimi, özünde, güvenlik düzenlemelerinden dolayı ticari faaliyetlerin engellenmesi yerine "İş Sürekliliği"nin desteklenmesi şeklinde anlaşılmalıdır.
 • Güvenlik ortamına bütünsel ve yukarıdan aşağıya bir bakışla yaklaşılması ilgi alanlarından etki alanlarına, oradan da işletme faaliyet alanlarına uzanan güvenilir değerlendirme ve uygulamaları mümkün kılacaktır.
 • Yukarıda bahsedilen yaklaşımların doğal sonucu olarak güvenlik, mevcut koşullardan ziyade "Proje Yaşam Döngüsünü" dikkate alarak tasarlanmalı ve planlanmalıdır.
 • Rekabetçi iş ortamı göz önüne alındığında, güvenlik uygulamalarının en uygun maliyet etkinlikle sağlanması gerekmektedir.

Misyonumuz

Risk ve güvenlik ihtiyaçlarını, istenilen yer ve zamanda, geçici veya kalıcı bağlamda, anahtar (niş) nitelikteki entelektüel yetenekleri kullanarak yönetmek suretiyle müşterilerimizin güvenliğini ve esnekliğini geliştirmek.

Nasıl Çalışıyoruz?

DRK çalışmalarının temel prensibi, en üst (stratejik – politik) düzey güvenlik gelişmeleri ile saha ve bölge bazındaki yerel güvenlik gelişmeleri arasındaki bağlantıyı tesis etmek ve birbirleri arasında olabilecek etkileşimleri tanımlamaktadır.

Bu husus Ad Hoc bazda toplanan ve DRK’ya daha geniş ölçekteki (wider) şemsiye (overarching – umbrella) güvenlik parametreleri hakkında sürekli bilgi ve değerlendirme akışı sağlayan üst düzey Stratejik Uzmanlar ile günlük, haftalık, aylık proje bazında değerlendirmeler yapan DRK Güvenlik Analistleri ve nihayet Çalışma Sahalarındaki güncel pratik güvenlik yönetimini icra eden Güvenlik Müdürleri arasındaki bağlantı ve etkileşim sayesinde mümkün olur. Bu şekilde bir yapılanmanın çıktısı ise müşteri ihtiyaçlarına doğrudan cevap veren “anahtar” (niche) güvenlik değerlendirmeleri ve uygulama setleridir.

Ekibimiz

DRK Danışmanlık ve Güvenlik uygulama ekibi, müşterilerine yönelik yüksek kalite ve doğrulukta sürdürülebilir bir güvenlik danışmanlığı sağlamak üzere, etkili bir yönetim bünyesinde toplanmış; Stratejik Uzmanlar, Şirket Analistleri ve Saha/Şantiye/Çalışma Sahası Güvenlik Yöneticilerinden oluşan bir bütündür.

DRK Personeli ve UzmanlarıStratejik Uzmanlar (Güvenlik ve Politika Danışmanları)

Genelde akademisyenler ve tanınmış analistlerden oluşan “Stratejik Uzmanlar” Ad Hoc bir yapı olan DRK Danışma Kurulu’nu oluşturur. Danışma Kurulu üyelerinin her birisi; Irak, Suriye, Terörizm, Göç, Enerji politikaları gibi konularda uzmanlaşmış kişilerdir. DRK Yönetimi günlük çalışmalarında sürekli olarak Stratejik Uzmanlarla irtibat halindedir. Ayrıca, periyodik olarak bir araya gelen DRK Danışma Kurulu, DRK için genel, bölgesel güvenlik değerlendirmelerine dayanak teşkil edecek üst düzey bölgesel analizleri sunarak DRK Danışmanlık Hizmetleri için gerekli olan uzun dönemli ve geniş ölçekli teorik, stratejik ve kavramsal çerçeveyi sağlar. Bu kavramsal çerçeve DRK analistleri tarafından yapılacak uzun, orta ve kısa dönemli proje spesifik güvenlik/risk tanımlama çalışmaları için gerekli üst yapıyı teşkil eder.

Şirket Analistleri

DRK’nin çekirdek ve omurga kadrosunu oluşturan merkezi personelidir. Genellikle emekli olmuş üst düzeyli Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma veya Emniyet mensuplarından oluşurlar. Analistler DRK’nin müşterileri ile olan ara yüzünü teşkil eder ve her bir projenin sorumluluğunu üstlenirler. Herhangi bir güvenlik projesinin ömür döngüsü boyunca gerekli olabilecek her türlü analiz, planlama ve değerlendirmeler DRK Analistleri tarafından yürütülür. DRK Analistleri aynı zamanda DRK Danışma Kurulu ile Saha Güvenlik Yöneticileri arasındaki köprüyü teşkil eder. DRK bünyesinde, mevcut iş potansiyeline uygun olarak tam zamanlı ve bağımsız konumunda yeterli sayıda analist hazır bulundurulmaktadır. DRK Analistleri gerekli olduğu şekilde şirket merkezi ve proje sahalarında görev yaparak proje saha güvenlik yöneticilerini yönlendirir ve denetlerler.

Saha/Şantiye Güvenlik Yöneticileri

Her bir projesinin günlük ve pratik saha bazında güvenlik yönetimini yaparlar. Bu kişiler genellikle TSK, Jandarma veya Emniyet mensubu daha alt düzey emekli personeldir. Saha Güvenlik Yöneticileri geçmiş askeri veya sivil kariyerleri bağlamında Pratik güvenlik uygulamaları konusunda geniş tecrübe sahibi kişiler olup aynı zamanda sahalarındaki emniyet, güvenlik makamları ve yerel halk ile geniş bir ağ ilişkisini de yönetebilecek durumdadırlar. Saha Güvenlik Yöneticileri bir projenin en uç noktasındaki DRK personeli olup doğrudan müşteri proje müdürüyle koordineli bir şekilde doğrudan ilgili DRK Analisti gözetiminde çalışırlar.

Neden DRK’yi Seçmelisiniz?

Çünkü;
 • DRK maliyet etkin çözümler sağlar. Güvenlik maliyetlerine yönelik hassasiyetleriniz göz önünde tutarak abartılı maliyetlerden özenle kaçınır.
 • DRK doğrudan ve sürekli olarak sahada faaliyet ve varlık gösterir.
 • DRK, en uzak ve erişilmesi güç noktalardaki cari güvenlik bilgilerini temin edebilmek bağlamında geniş bir yerel güvenlik makamları ve yerel halk irtibat ağına sahiptir.
 • DRK, Türkiye sathında, en ücra noktalarda ve güvenlik problemlerinin en çok tecrübe edildiği Doğu ve Güney Doğu bölgelerinde dahi üstün nitelikli ve yüksek tecrübe düzeyindeki Güvenlik Uzmanları ile projelerinizin güvenliğini sağlar.
 • DRK, saha analizlerinde yaparken üst düzey akademisyen, uzman ve analistlerden Türkiye’ye mücavir olup Türkiye’deki güvenlik gelişmelerini yakından ilgilendiren gelişmelerin yaşanabileceği Suriye, Irak gibi alanlara ilişkin temin ettiği büyük politik-güvenlik (wider political-security picture) resmini temel alarak uzun vadeli ve isabetli projeksiyonlar yapar. DRK’nin haiz olduğu bu yapı ve yetenek ona, Orta Doğu bölgesinin ilgili alanlarına ilişkin olarak tam ve entegre edilmiş bir “Bölünmez Güvenlik Resmi” elde etme imkanı sağlar. Bu husus DRK’nin müşterilerine uzun dönemli ve isabetli tahmin ve projeksiyonlar sunması için özel olarak tasarlanmış bir şirket yapılanmasına işaret etmektedir. Bu yönüyle DRK daha ziyade uzun dönemli ve Proje Ömür Döngüsüne hitap eden güvenlik çalışmalarına yönelmiş durumdadır.

Bütün bu yaklaşım ve kapasiteler DRK’yi müşterileri için;

 • Maliyet Etkin
 • Güvenilir
 • Sürdürülebilir
 • Tutarlı

bir çözüm ortağı haline getirmektedir.